Tiền phạt COVID-19

COVID19 Fines

Quý vị có bị phạt vì vi phạm các giới hạn của COVID-19 không?

Fitzroy Legal Service luôn sẵn lòng hỗ trợ quý vị giải quyết khoản tiền phạt của quý vị.*

Chúng tôi đã tạo ra BỘ TÀI LIỆU TỰ HỖ TRỢ (SELF-HELP KIT) để giúp quý vị giải quyết khoản tiền phạt của mình, bao gồm cách thức yêu cầu xem xét lại nếu quý vị cho rằng khoản tiền phạt được đưa ra một cách bất công hoặc có những lý do đặc biệt khiến quý vị không cần phải trả tiền. 

Chúng tôi cũng có đường dây tư vấn qua điện thoại cho những người có thể cần trợ giúp hoặc hỗ trợ thêm. Vui lòng bấm vào đây để xem quý vị có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ tư vấn qua điện thoại miễn phí của chúng tôi hay không.

 

Quý vị có vấn đề pháp lý hoặc xã hội khác có liên quan đến COVID-19 không?
Truy cập Trang nguồn thông tin COVID-19 của chúng tôi để biết thêm thông tin về nơi nhận thông tin và trợ giúp. Hoặc xem trang trợ giúp COVID của Victoria Legal Aid (tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý của Victoria) tại đây.

 * Xin lưu ý rằng, dịch vụ này không có sẵn cho các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của quý vị đã bị phạt vì vi phạm các hạn chế kinh doanh vì COVID-19, hãy liên lạc với Law Institute of Victoria (Viện Luật Victoria), họ có thể giúp kết nối quý vị với tư vấn pháp lý. 

 

TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM:

  • Thông tin trong các trang này và các trang phụ là những thông tin chung - không phải là lời khuyên pháp lý.
  • Thông tin trên các trang này được viết để hỗ trợ những người đã bị phạt tiền - chúng không được viết để giúp mọi người hiểu và định hướng các hạn chế. 
  • Thông tin này không bao gồm tất cả các lý do pháp lý cho việc quý vị ở bên ngoài nhà của mình.

Có thể tìm thấy các hạn chế tại đây: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19

Các câu hỏi thường gặp trên trang mạng của Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân sinh) có thể tìm thấy tại đây: https://www.dhhs.vic.gov.au/stage-4-restrictions-summary-covid-19

TIẾP THEO: Bộ tài liệu tự hỗ trợ