Các mẫu và thư mẫu

Templates and sample letters

Để hỗ trợ quý vị thực hiện yêu cầu xem xét, chúng tôi đã biên soạn sẵn một số mẫu và thư mẫu.

 • Các mẫu là các tài liệu mà quý vị có thể dùng để thêm thông tin chi tiết của quý vị.
 • Các thư mẫu sẽ chỉ cho quý vị một lá thư hoàn chỉnh sẽ như thế nào.

QUAN TRỌNG: Đây chỉ là những ví dụ về đơn yêu cầu - chúng không phải là ví dụ về những đơn yêu cầu thành công.

Trái với luật pháp
Mẫu trái với luật pháp
Thư mẫu trái với luật pháp

Hoàn cảnh đặc biệt
Mẫu hoàn cảnh đặc biệt
Thư mẫu hoàn cảnh đặc biệt

Trường hợp ngoại lệ
Mẫu trường hợp ngoại lệ
Thư mẫu trường hợp ngoại lệ

Cách dùng các mẫu?

 1. Đọc kỹ mẫu trước khi thay đổi bất kỳ điều gì
 2. Điền tên, địa chỉ, ngày sinh, mã số vi phạm của quý vị, và ngày của ngày hôm nay
 3. Xóa những phần quý vị thấy không thích hợp
 4. Thêm các phần liên quan đến quý vị. Xem lại phần khi nào chúng tôi có thể ra khỏi nhà
 5. Đọc lại bức thư – hoặc nếu có thể, nhờ bạn bè hoặc thành viên trong gia đình của quý vị đọc lại
  • Nó có ý nghĩa không?
  • Có điều nào trong thư vẫn còn được đánh dấu bằng màu xám không? 
  • Tất cả các thông tin của quý vị đã đúng chưa?
Các đoạn được đánh dấu bằng màu xám là gì?
 • Nơi quý vị cần đưa thông tin chi tiết của mình vào; hoặc
 • Nơi quý vị cần chọn thông tin phù hợp (hoàn cảnh đặc biệt, trường hợp ngoại lệ, trái với luật pháp, v.v.) hoặc
 • Đề xuất về những gì quý vị có thể đưa vào

 

TIẾP THEO: Bây giờ điều gì sẽ diễn ra? Nếu yêu cầu của tôi bị từ chối thì sao?

TRANG TRƯỚC: Tôi yêu cầu xem xét nội bộ như thế nào?